Betty Yu, Tanya Selvaratnam, Erin Markey, Xenobia Bailey, & Emily Johnson